پاورپوینت آماده اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

پاورپوینت آماده اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

پاورپوینت آماده اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

عناوین مطالب

تعاریف:

-گودبرداری

-روشهای پایدار سازی گود

-سازه نگهبان

-انواع روشهای پایدار سازی جداره گود

فصل اول: روش مهار سازی (Anchorge)

فصل دوم: روش دوخت به پشت (Tie Back)

فصل سوم: روش دیواره دیافراگمی (Diaphragm Wall)

فصل چهارم: روش مهار متقابل (Reciprocal Support)

فصل پنجم: روش اجرای شمع (Piling)

فصل ششم: روش سپر کوبی (Sheet Piling)

منابع

 

بخش هایی از متن

گودبرداری

عملیات حفاری و برداشت خاک پایین تر از رقوم طبیعی زمین از بالا را، گود برداری گویند.

در هر گود برداری با توجه به نوع و مشخصات خاک، مسئله پایدار ماندن دیواره گود بسیار مهم می باشد و برای آنکه دیواره گود بتواند پایدار بماند باید یا خود مقاومت کافی برای عدم ریزش را داشته باشد و یا از روشهای زیر برای پایداری آن استفاده گردد...

 

روشهای پایدار سازی گود

nاستفاده از شیب پایدار

 اجرای گود برداری های موقت به صورت شیبدار هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ زمان اجرا نسبت به روشهای دیگر اقتصادی تر می باشد به شرط:

1-  قابل اجرا بودن شیب لازم در داخل زمین مورد نظر(داشتن فضای کافی).

2- کم بودن یا کنترل آب زیرزمینی که به شیب وارد می شود.

ضمن آنکه در خاکبرداری های حجیم استفاده از مهاربندی های عرضی معمولاً غیر اقتصادی و عملاً غیر اجرایی است. در هر حال تصمیم در مورد عدم اجرای سازه نگهبان باید بر اساس موارد زیر باشد...

 

نـوع فایـل PowerPoint

تعداد صفحات : 111

حجم فایل : 10.2 مگابایت


اینجا هم مشاهده کنید